กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอานัส อีซอ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : kiman0014@gmail.com