ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายอานัส อีซอ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวเสาวนีย์ ยีตอหะ
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวฮายาตี ยะโก๊ะ
เลขานุการฝ่าย


หัวหน้างานสำนักงาน


งานนโยบายและแผน

นายมาหามะซัมรี ดือรอนิง
งานธุรการและสารบรรณ

นายมูฮัมหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา

นายอานัส อีซอ
งานทะเบียนนักเรียน


งานรับนักเรียน


งานประสานงาน


งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ


หัวหน้างานส่งเสริมกิจการนักเรียน


งานกิจการนักเรียน


งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน


งานทุนการศึกษา


งานโภชนาการ

นางวันวิสา วิชฮารูลฮัด
งานพยาบาล/อนามัยโรงเรียน

นายอันวา ยาลาวัล
งานยาเสพติด


หัวหน้างานบริการการศึกษา


หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา


หัวหน้างานรับรองคุณภาพองค์กร