ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายอานัส อีซอ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวเสาวนีย์ ยีตอหะ
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวฮายาตี ยะโก๊ะ
เลขานุการฝ่าย


หัวหน้างานสำนักงาน


งานนโยบายและแผน

นายมาหามะซัมรี ดือรอนิง
งานธุรการและสารบรรณ

นายมูฮัมหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา

นายอานัส อีซอ
งานทะเบียนนักเรียน


งานรับนักเรียน


งานประสานงาน


งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ


หัวหน้างานส่งเสริมกิจการนักเรียน


งานกิจการนักเรียน


งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน


งานทุนการศึกษา


งานโภชนาการ


งานพยาบาล/อนามัยโรงเรียน


งานยาเสพติด


หัวหน้างานบริการการศึกษา


หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา


หัวหน้างานรับรองคุณภาพองค์กร