ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายฆอเล็บ หะมะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางนูฮัยซ๊ะ นิติภาค
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวฮายาตี ยะโก๊ะ
เลขานุการฝ่าย

นายฆอเล็บ หะมะ
งานการเงินและบัญชี

นายฆอเล็บ หะมะ
เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

นายฆอเล็บ หะมะ
เจ้าหน้าที่บริหารบัญชี

นางรอฮานา แยนา
เจ้าหน้าที่ธนาคารออมทรัพย์นักเรียน

นางนูฮัยซ๊ะ นิติภาค
งานพัสดุและสินทรัพย์

นางนูฮัยซ๊ะ นิติภาค
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายอานัส อีซอ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางวันวิสา วิชฮารูลฮัด
เจ้าหน้าที่อาหารกลางวันโรงเรียน

นางแวนัยนา หลังเถาะ
เจ้าหน้าที่อาหารเสริม (นม)