ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายมูฮัมหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวมาลินดา ไซนูเด็น
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวนาเดีย อาดอล๊ะ
เลขานุการฝ่าย


งานการเจ้าหน้าที่


งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง


งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (งานพัฒนาบุคลากร)


งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ


งานวินัยและนิติการ