ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางการ์ตีนี อูมา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางการีมะห์ ยา
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวนาเดีย อาดอล๊ะ
เลขานุการฝ่าย


งานบริหารจัดการวิชาการ


งานบริหารหลักสูตรสถานศึกษา


งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้


งานประกันคุณภาพการศึกษา


งานพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน


งานบริการวิชาการ


หัวหน้าสายก่อนประถม (อบ.1-อบ.3)


หัวหน้าสายประถมต้น (ป.1-ป.3)


หัวหน้าสายประถมปลาย (ป.4-ป.6)