คณะผู้บริหาร

นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายฆอเล็บ หะมะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาคนที่ 1

นางการ์ตีนี อูมา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาคนที่ 2

นางการีมะห์ ยา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาคนที่ 3

นายอานัส อีซอ
ผู้จัดการทั่วไป

นายมูฮัมหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
เลขานุการ

นางการ์ตีนี อูมา
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

นายมูฮัมหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารองค์กร

นายฆอเล็บ หะมะ
ผู้จัดการฝ่ายงานบัญชี การเงิน และการลงทุน

นายอานัส อีซอ
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางการีมะห์ ยา
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์