คณะครูและบุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนูรอาร์ศิลาวาตี อาแว
ตำแหน่ง : ธุรการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0611825389
อีเมล์ : azilawatee2680@gmail.com
ที่อยู่ :
1 ม.5 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง
2543 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรอมาเนียมูลนิธิ
2546 อนุปริญญา / อ.วทบ. สถาบันราชภัฏยะลา / คอมพิวเตอร์
2549 ปริญญาตรี / ค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / คอมพิวเตอร์ศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
14 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านจือแร ธุรการโรงเรียนบ้านจือแร
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบผ่านอบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning