คณะครูและบุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางนูฮัยซ๊ะ นิติภาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0916404123
อีเมล์ : s4815709@gmail.com
ที่อยู่ :
27/1 ม.4 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ปริญญาตรี / ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สาขาวิชาภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 พฤศจิกายน 2553 -1 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนบ้านบาเจาะ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ครูผู้ช่วย
2 พฤศจิกายน 2555 - 26 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนบ้านบาเจาะ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ครู คศ.1
27 กุมภาพันธ์ 2557 - ตุลาคม 2559 โรงเรียนบ้านจือแร ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ครู คศ.1
พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านจือแร ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบผ่านอบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning