คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0830042866
อีเมล์ : plaamo9591@gmail.com
ที่อยู่ :
198/4 บ้านเนเจอร์โฮม หมู่ที่ 5 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120
เครื่องราช : เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปริญญาตรี (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ร.พ.ค.)
2551 ปริญญาโท (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สาขาการบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548-2550 โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ อำเภอสุไหงปาดี สพท.นราธิวาส เขต 2 ครูผู้ช่วย
2548-2552 โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ อำเภอสุไหงปาดี สพท.นราธิวาส เขต 2 ครู
2552-2553 โรงเรียนบ้านแว้ง อำเภอแว้ง สพป.นราธิวาส เขต 2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2553-2554 โรงเรียนบ้านจือแร อำเภอสุไหงปาดี สพป.นราธิวาส เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบผ่านอบรมออนไลน์ผ่านระบบ DLTV TELETRAINING
2 ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบผ่านอบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning
3 ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
4 เป็นผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2562