ห้องข่าวศูนย์เครือข่ายสันติ
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่