ข่าวสารจากฝ่ายบริหารงานวิชาการ
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) การสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 63
มาตรฐานสถานพัฒนาปฐมวัยแห่งชาติ 2562
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 62
แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา (School Grading)
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 62
เอกสารประกอบการสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 62
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 62
คู่มือแนวทางเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการมาตรฐานเด็กปฐมวัย
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 62
แฉต้นตอการศึกษาไทยล้าหลัง สร้างพลเมืองเฉื่อยชา เด็กอ่านหนังสือไม่ออก
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 61
ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมโครงการค่ายเรียนรู้และพัฒนาอาชีพสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 61
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 61
11/05/2561 ขอแจ้งครูนัฏมินทร์เข้าร่วมประชุม PADI PEER CENTER 2018
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 61
09/05/2561 ขอเชิญครูผู้สอนทุกคนร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแบบใหม่
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 61