ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสด video conference เรื่อง “การรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนา
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 08/05/2562
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวั
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
ผอ.ร.ร.บ้านจือแร ได้ร่วมประชุมทางไกล Video Conference กระทรวงศึกษาธิการมอบของขวัญนักเรียนไทย ปี 2561
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
แนวทางการจัดหาพัสดุของโรงเรียน
รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา ระดับ ป.6 (Test Blueprint O-NET 2560 ป.6)
สะเต็มศึกษา STEM Education คืออะไร มีครูหลายคนอยากรู้
INFOGRAPHIC OBEC
Timeline สิทธิที่ได้ตามวัย
คลอด Public School ปลดล็อกสู่นิติบุคคล
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม
จิตแพทย์ชี้ “อนุบาล 3 ขวบ” ต้องเน้นฝึกวินัย-รอคิว-เข้าสังคม เตือนพ่อแม่อย่ายัดเยียดอ่านเขียน
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
การจัดจ้างพนักงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561
การประเมินคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2560
4 วิกฤติเด็กปฐมวัย เจาะลึกให้เข้าใจ ป้องกัน แก้ไขให้เท่าทัน
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (70%)
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สพฐ. ยันใช้สื่อดิจิทัลช่วยจัดการเรียนการสอนเต็มร้อย
การสนับสนุนค่าตอบแทนพิเศษแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาวะยากลำบาก
บันทึกรายชื่อนักเรียนแต่ละชั้น ประจำปีการศึกษา 2560
แนวทางการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560