ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (อ่าน 22) 15 ธ.ค. 61
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561 (อ่าน 30) 20 ต.ค. 61
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (อ่าน 25) 13 ต.ค. 61
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 (อ่าน 19) 13 ต.ค. 61
กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวั (อ่าน 22) 13 ต.ค. 61
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 (อ่าน 27) 13 ต.ค. 61
ผอ.ร.ร.บ้านจือแร ได้ร่วมประชุมทางไกล Video Conference กระทรวงศึกษาธิการมอบของขวัญนักเรียนไทย ปี 2561 (อ่าน 176) 04 ม.ค. 61
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 (อ่าน 198) 20 พ.ย. 60
แนวทางการจัดหาพัสดุของโรงเรียน (อ่าน 203) 14 พ.ย. 60
รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา ระดับ ป.6 (Test Blueprint O-NET 2560 ป.6) (อ่าน 216) 14 พ.ย. 60
สะเต็มศึกษา STEM Education คืออะไร มีครูหลายคนอยากรู้ (อ่าน 618) 14 พ.ย. 60
INFOGRAPHIC OBEC (อ่าน 232) 14 พ.ย. 60
Timeline สิทธิที่ได้ตามวัย (อ่าน 531) 14 พ.ย. 60
คลอด Public School ปลดล็อกสู่นิติบุคคล (อ่าน 115) 12 พ.ย. 60
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 169) 10 พ.ย. 60
จิตแพทย์ชี้ “อนุบาล 3 ขวบ” ต้องเน้นฝึกวินัย-รอคิว-เข้าสังคม เตือนพ่อแม่อย่ายัดเยียดอ่านเขียน (อ่าน 121) 31 ต.ค. 60
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (อ่าน 357) 31 ต.ค. 60
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (อ่าน 142) 31 ต.ค. 60
การจัดจ้างพนักงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 699) 31 ต.ค. 60
การประเมินคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 252) 31 ต.ค. 60
4 วิกฤติเด็กปฐมวัย เจาะลึกให้เข้าใจ ป้องกัน แก้ไขให้เท่าทัน (อ่าน 411) 31 ต.ค. 60
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 229) 31 ต.ค. 60
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (70%) (อ่าน 1295) 31 ต.ค. 60
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน 314) 30 ต.ค. 60
สพฐ. ยันใช้สื่อดิจิทัลช่วยจัดการเรียนการสอนเต็มร้อย (อ่าน 118) 30 ต.ค. 60
การสนับสนุนค่าตอบแทนพิเศษแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาวะยากลำบาก (อ่าน 185) 30 ต.ค. 60
บันทึกรายชื่อนักเรียนแต่ละชั้น ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 128) 30 ต.ค. 60
แนวทางการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 423) 30 ต.ค. 60
สพฐ. ย้ำปี 2561 ใช้ระบบติดตามปัญหาขยะ (อ่าน 134) 30 ต.ค. 60
มาตรการดูแลนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 165) 30 ต.ค. 60
ประกาศปฎิทินรับนักเรียนใหม่ สพฐ. ปี 2561 (อ่าน 561) 18 ต.ค. 60