ข่าวสารจากฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
แจ้งอนุมัติเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีงบประมาณ 2562
 
งานพัสดุและสินทรัพย์
 
ทาง สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้แจ้งอนุมัติเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการบ้านนักวิทยศาสตร์น้อยประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2554-ปัจจุบัน เพื่อปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดสรรให้โรงเรียนในครั้งนี้ เป็นเงิน 3,000 บาท ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2 ที่ ศธ 04079/2678 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยกำหนดส่งเอกสารวางเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องพัสดุ สพป.นธ.2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2562,00:00   อ่าน 129 ครั้ง