ข่าวสารจากฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
แจ้งอนุมัติเงินโครงการ
สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 3 รายการ
- งบดำเนินงานโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561
  สำหรับกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่สู่ครอบครัวคุณภาพ สานฝันชุมชนสดใส ห่วงใยสุขภาพ
  จำนวนเงิน 13,000 บาท
  ตามหนังสือ สพป.นธ.2 ที่ ศธ 04079/2311 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
 
- งบซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โครงการ SAFE ZONE SCHOOL (CCTV) ประจำปีงบประมาณ 2561
  จำนวนเงิน 45,000 บาท
  ตามหนังสือ สพป.นธ.2 ที่ ศธ 04079/2355 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
 
- งบค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
  กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน รายการค่าสาธารณูปโภค
  เพื่อเบิกจ่ายให้แก่โรงเรียนเป็นระยะเวลา 7 เดือน (มกราคม - กรกฎาคม 2561)
  จำนวนเงิน 21,000 บาท
  ตามหนังสือ สพป.นธ.2 ที่ ศธ 04079/2308 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2561
 
 
กองทุน สปสช.ต.สากอ ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 1 รายการ
- งบดำเนินงานโครงการอบรมศิลปะการป้องกันตัวด้วยปันจักสีลัต (One School One Silat)
  จำนวนเงิน 51,975 บาท
  ตามบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนจากกงอทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
  องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ เลขที่ 08/2560 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2561,00:00   อ่าน 334 ครั้ง