ข่าวสารจากฝ่ายบริหารงานบุคคล
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562

        เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษ
ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤ
ษฎีกาฉบับนี้ คือ
โดยที่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานาน
และมีบทบัญญัติบางเรื่องไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการตรากฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหลายฉบับ ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้บังคับกฎหมาย
สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ให้เกิดความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับการจัดระบบการศึกษาของประเทศไทย
จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 
 
 
ที่มา :

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 295 ครั้ง