ข่าวประชาสัมพันธ์
Timeline สิทธิที่ได้ตามวัย


ตั้งแต่แรกเกิดจนอายุ 20 ปี เราจะได้รับสิทธิตามกฎหมายอะไรบ้าง

- แรกเกิด >> ได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท หรือบัตรทอง 

(ยกเว้นเด็กที่ได้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ)


- อายุ 7 ปี >> ทำบัตรประชาชน


- อายุ 15 ปี >> ทำพินัยกรรมได้
ทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวได้
ทำงานพิเศษได้


- อายุต่ำกว่า 18 ปี >> ได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 

ทำผิดไม่ต้องเข้าคุก แต่ต้องไปอยู่ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนแทน


- อายุ 17-19 ปี >> แต่งงานได้ 

แต่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง เมื่อแต่งงานแล้วจะเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ


- อายุ 18 >> มีสิทธิเลือกตั้ง

ทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้
ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ได้
ทำงานพิเศษได้หลากหลายขึ้น
แปลงเพศได้ แต่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง


- อายุ 20 ปี >> เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

แต่งงานและจดทะเบียนได้ด้วยตัวเอง
ทำนิติกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง เช่น สัญญาซื้อขายบ้าน กู้ยืมเงิน เป็นต้น
อ้างอิง : 

    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
    พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว

 

เรื่อง : นพชนก มันตาวิจักษณ์ 

ภาพประกอบ : อารัมภ์พร เอี่ยมวุฒิ

โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2560,00:00   อ่าน 531 ครั้ง