ข่าวประชาสัมพันธ์
INFOGRAPHIC OBEC

การศึกษาไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทยเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
- แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
- แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ
- (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564)
- โครงการโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
- การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
- โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน
- โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
- การพัฒนาครูแนวใหม่ : การพัฒนาครูครบวงจร
- โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาอย่างเร่งด่วน (ICU)
- โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
- การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
- การบริหารจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
- วิทยฐานะแนวใหม่
- การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)
- การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
- โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้และห้องเรียนกีฬา
- ห้องเรียนอาชีพ | OBEC Career Program
- โครงการห้องเรียนดนตรี
- DLIT ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้
- แนวทางการติดตามผลการรับรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด คลิก

โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2560,00:00   อ่าน 231 ครั้ง