ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนง สระศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านจือแร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2503 - 2530 (รวม 27 ปี)
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล บินเสะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2530 - 2559 (รวม 29 ปี)
ชื่อ-นามสกุล : นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2553 - 11 ตุลาคม 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายฆอเล็บ หะมะ
ตำแหน่ง : ครู โรงเรียนบ้านจือแร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน