ภาพกิจกรรม
24/01/2562​ โรงเรียน​บ้านจือแรได้จัดกิจกรรมส่งเสริม​โรงเรียนคุณธรรม​ในสถานศึกษา​
          เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน​บ้านจือแร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างสังคมคุณธรรมนำสู่สันติสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ลานกิจกรรมของโรงเรียนบ้านจือแร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างความตระหนักให้ทุกคนมุ่งมั่นสร้าง“คนดี สังคมดี” ตามแผนแม่บทสำหรับคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ที่มีวิสัยทัศน์ “สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานในการดำรงชีวิต สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้คนไทยมีคุณธรรมตามหลักศาสนา นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาคุณภาพชีวิต และดำรงชีวิตตามวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม โดยในระยะแรกจะมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน คุณธรรมสำคัญ 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา พร้อมได้บรรยายพิเศษอีกด้วย ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครูและบุคลากร​ทาง​การศึกษา​ทุกคนมาเป็นวิทยากรร่วมตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการ

          สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส มีการบรรยายให้ความรู้ การระดมพลังสมองเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้และความคิดเห็นเพื่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรม การเข้ากลุ่มกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม และการจัดทำโครงงานคุณธรรม ซึ่งผลการดำเนินการโดยภาพรวมได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ตลอดจนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2562,15:53   อ่าน 652 ครั้ง