รายงานภาวะทุพโภชนาการ
รายงานสรุปข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2562
ข้อมูลวิเคราะห์สภาพปัญหาภาวะทุพโภชนาการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562