ศูนย์รวมสารสนเทศและระบบบริหารจัดการสถานศึกษาออนไลน์ (MISO)

     
ระบบงานโรงเรียน   ระบบงานกิจการนักเรียน
     
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)  
ระบบสารสนเทศปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)   ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
 
    ระบบสารสนเทศหน่วยงานต้นสังกัด (เว็บเขตพื้นที่)
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)   ระบบสารสนเทศยาเสพติด (NISPA)
 
ระบบข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา (SIS)   ระบบดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)
 
     
ระบบงานอาหารกลางวันและภาวะทุพโภชนาการ
ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวัน (Thai School Lunch)   ระบบประเมินตำรับอาหาร (Thai School Lunch Recipies)
Thai School Lunch  
ระบบรายงานภาวะทุพโภชนาการ (School Lunch System)   ระบบบันทึก/ติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของนักเรียน
 
     
     
ระบบงานวิชาการ   ระบบงานบุคลากร
     
ระบบสนับสนุนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)   ระบบสลิปเงินเดือนของบุคลากร (E-Money & P-Money)
 
ระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS)    ระบบพัฒนาบุคลากรออนไลน์ (TEPE Online)
 
ระบบสนับสนุนการจัดทดสอบระดับชาติ (O-NET)   ระบบอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (Training OBEC)
 
     
     
ระบบงานงบประมาณ
     
ระบบงานพัสดุและสินทรัพย์   ระบบงานการเงินและบัญชี
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)   ระบบรายงานผลการบริหารงบรายจ่ายประจำปี (E-Budget)
 
ระบบจัดเก็บข้อมูลอาคารสิ่งก่อสร้างในโรงเรียน (B-OBEC)   ระบบรายงานผลการลดใช้พลังงาน (E-Report Energy)
B-OBEC  
ระบบยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์ (E-FILING)   ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)