แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ โครงการสำคัญ และวิทยฐานะใหม่