ข้อมูลอัตรากำลังครู
ข้อมูลอัตรากำลังครู
 

ตารางแสดงมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียน        บ้านจือแร ประเภทโรงเรียน ประถมศึกษา         
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   นราธิวาส เขต 2            ข้อมูลล่าสุด 19/11/2561    
                 
จำนวนนักเรียน 198 คน            
จำนวนห้องเรียน (เกณฑ์ ก.ค.ศ.) 8 ห้อง            
                 
จำนวนผู้บริหาร (เกณฑ์ ก.ค.ศ.) 1 อัตรา ตาม (จ.18) 1 อัตรา ขาด/เกิน (เกณฑ์ ก.ค.ศ.) 0 อัตรา
จำนวนครู (เกณฑ์ ก.ค.ศ.) 10 อัตรา ตาม (จ.18) 10 อัตรา ขาด/เกิน (เกณฑ์ ก.ค.ศ.) 0 อัตราที่
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
ตามมาตรฐานวิชาเอก
จำนวนครูผู้สอน
ตามมาตรฐานวิชาเอก
(เกณฑ์ สพฐ.)
ตามบัญชีถือจ่าย
(จ.18) (อัตรา)
ขาด/เกิน
(อัตรา)
1 การประถมศึกษา - - 0
2 การศึกษาปฐมวัย 2 1 -1
3 ภาษาไทย 2 3 +1
4 คณิตศาสตร์ 1 1 0
5 ภาษาอังกฤษ 2 2 0
6 สังคมศึกษา 1 1 0
7 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 1 0
8 ฟิสิกส์ (เฉพาะมัธยมปลาย)     0
9 เคมี (เฉพาะมัธยมปลาย)     0
10 ชีววิทยา (เฉพาะมัธยมปลาย)     0
11 สุขศึกษา      0
12 พลศึกษา 1 1 0
13 ศิลปะ     0
14 ทัศนศิลป์     0
15 ดนตรีศึกษา     0
16 ดนตรีไทย     0
17 ดนตรีสากล     0
18 ดุริยางค์ศิลป์     0
19 นาฏศิลป์     0
20 คอมพิวเตอร์     0
21 เกษตรกรรม     0
22 คหกรรมศาสตร์     0
23 อุตสาหกรรมศิลป์     0
24 ภาษาฝรั่งเศส     0
25 ภาษาเยอรมัน     0
26 ภาษาสเปน     0
27 ภาษารัสเซีย     0
28 ภาษาจีน     0
29 ภาษาเกาหลี     0
30 ภาษาญี่ปุ่น     0
31 ภาษามาลายู     0
32 ภาษาเมียนมาร์     0
33 ภาษาเวียตนาม     0
34 ภาษาเขมร     0
35 ภาษาอาหรับ     0
36 โสตทัศนศึกษา     0
37 วัดผลการศึกษา     0
38 บรรณรักษ์     0
39 จิตวิทยาและการแนะแนว     0
40 การเงิน/พัสดุ     0
41 ลด     0
42 อื่นๆ (....................................)     0
43 อื่นๆ (....................................)     0
  รวมตามมาตรฐานวิชาเอก 10 10 0
  นอกเหนือจากมาตรฐานวิชาเอก      
1 บริหารการศึกษา -   0
2 พ.ม. -   0
3 ป.กศ. -   0
4 อื่นๆ (....................................) -   0
5 อื่นๆ (....................................) -   0
6 อื่นๆ (....................................) -   0
  รวมนอกเหนือจากมาตรฐานวิชาเอก - 0 0
  ตำแหน่งว่าง (เกินเกณฑ์) -   -
  รวมทั้งสิ้น - 10 0หมายเหตุ

แบบแสดงปริมาณงานของสถานศึกษาตามข้อมูลอัตรากำลังครู ปี 2560
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)

อนุบาล 1
(3 ขวบ)
อนุบาล 1 อนุบาล 2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม
นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง
0 0 21 1 12 1 24 1 25 1 38 1 34 1 31 1 29 1 214 8

จำนวนครู จำนวนครู
- ขาด, +เกิน
 -ขาด,
+เกิน
ร้อยละ
ครู
เกษียณ
ปี 60
ครูไป
ช่วย
ราชการ
ครูมา
ช่วย
ราชการ
 -ขาด,
+เกิน
สุทธิ
 -ขาด,
+เกิน
สุทธิ
ร้อยละ
ตาม จ.18 ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
บร. ครู รวม บร. ครู รวม บร. ครู รวม
1 10 11 1 10 11 0 0 0 0.00 - 2 - -2 -18.18แบบแสดงปริมาณงานของสถานศึกษาตามข้อมูลอัตรากำลังครู ปี 2559
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559)

อนุบาล 1
(3 ขวบ)
อนุบาล 1 อนุบาล 2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม
นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง
0 0 12 1 22 1 25 1 37 1 35 1 34 1 31 1 30 1 226 8

จำนวนครู จำนวนครู
- ขาด, +เกิน
 -ขาด,
+เกิน
ร้อยละ
ครู
เกษียณ
ปี 60
ครูไป
ช่วย
ราชการ
ครูมา
ช่วย
ราชการ
 -ขาด,
+เกิน
สุทธิ
 -ขาด,
+เกิน
สุทธิ
ร้อยละ
ตาม จ.18 ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
บร. ครู รวม บร. ครู รวม บร. ครู รวม
1 11 12 1 11 12 0 0 0 0.00 - 2 - -2 -16.67


Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 827.36 KB