ข้อมูลคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

 จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      27 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      0 เครื่อง
รวม
      27 เครื่อง
ใช้งานได้:
      6 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      21 เครื่อง
 จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      0 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      2 เครื่อง
รวม
      2 เครื่อง
ใช้งานได้:
      0 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      2 เครื่อง
 จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      29 เครื่อง
ใช้งานได้:
      6 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      23 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2017-06-20 11:53:27 น.

 


ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 ระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ MOEnet
ผู้ให้บริการ:
      TOT
ประเภท:
      adsl
ความเร็ว:
      2048 Kbps
สถานะการใช้งาน:
      no
 
 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       CAT
ประเภท:
       Fiber Optic
ความเร็ว:
       70/30 Mbps
สถานะการใช้งาน:
       Good
งบประมาณ/เดือน:
       3,745 บาท
 
 ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2017-06-20 12:36:41 น.