ข้อมูลครูและบุคลากร
ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ตำแหน่ง
เลขที่
เลขที่ตำแหน่ง
เบิกจ่ายตรง
อันดับ วิทยฐานะ หมายเหตุ
  ข้าราชการครู            
1 นายปลายฟ้า  อมรรัตตกุล ผู้อำนวยการ
โรงเรียน
3363 0113733 คศ.3 ชำนาญการพิเศษ  
2 นางการีมะห์  ยา ครู 235 0113734 คศ.2 ชำนาญการ  
3 นายฆอเล็บ  หะมะ ครู 4145 0113739 คศ.2 ชำนาญการ  
4 นางการ์ตีนี  อูมา ครู 11217 0113742 คศ.2 ชำนาญการ  
5 นางนูฮัยซ๊ะ  นิติภาค ครู 4376 0113740 คศ.2 ชำนาญการ  
6 นายอานัส  อีซอ ครู 3366 0113743 คศ.2 ชำนาญการ  
7 นายมูหะหมัดนัฏมินทร์  บินบือราเฮง ครู 3364 0113736 คศ.2 ชำนาญการ  
8 นางสาวมาลินดา  ไซนูเด็น ครู 5765 0113741 คศ.1    
9 นางสาวเสาวนีย์  ยีตอหะ ครู 740 0009370 คศ.1    
10 นางสาวอาห์ลาม ดิง ครูผู้ช่วย     ครูผู้ช่วย    
               
  ข้าราชการครูที่มาช่วยราชการ            
               
               
  ข้าราชการครูที่ไปช่วยราชการ            
1 นางหทัยทิพย์  ทิพขุนราช ครู 3368 0113738 คศ.3 ชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการ
ร.ร.วัดโคกแย้ม
อ.เมือง จ.พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
               
  ลูกจ้างประจำ            
1 นายสายูตี  ตือเง๊าะฮารี พนักงานบริการ
ระดับ บ1
6350 0006350 กลุ่ม
1(1)
   
               
  ลูกจ้างชั่วคราว            
  กลุ่มพนักงานราชการ            
1 นางรอฮานา  แยนา ครูผู้สอน พ304428 เดิม 186 กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
  จ้างด้วย
เงินงบประมาณ
2 นางวันวิสา  วิชฮารูลฮัด ครูผู้สอน พ304429 เดิม 188 กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
 
จ้างด้วย
เงินงบประมาณ
3 นายอันวา  ยาลาวัล ครูผู้สอน (จชต.) พ304629 เดิม 430 กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
 
จ้างด้วย
เงินงบประมาณ
4 นางแวนัยนา  หลังเถาะ ครูผู้สอน (จชต.) พ304630 เดิม 433 กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
 
จ้างด้วย
เงินงบประมาณ
5 นางรัชนี  บินเสะ ครูผู้สอน
ศาสนาอิสลาม
พ304729 เดิม 78 กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
 
จ้างด้วย
เงินงบประมาณ
               
  กลุ่มครูอัตราจ้าง            
1 นางสาวฮาบีบ๊ะ เจ๊ะมิง ครูอัตราจ้าง
วิทย์-คณิต
       
จ้างด้วย
เงินงบประมาณ
2 นางสาวนาเดีย  อาดอล๊ะ ครูอัตราจ้าง
รายเดือน
001      
จ้างด้วย
เงินนอกงบประมาณ
- นางสาวฮายาตี  ยะโก๊ะ ครูอัตราจ้าง
รายเดือน
002      
จ้างด้วย
เงินนอกงบประมาณ

ได้เลิกจ้างแล้ว
เนื่องจากสอบบรรจุได้
ตั้งแต่วันที่ 01/11/2562
3 นางสาวสราภรณ์ แวอาแซ ครูอัตราจ้าง
รายเดือน
003      
จ้างด้วย
เงินนอกงบประมาณ
4 นางสาวโนร์ไลลา หามะ ครูอัตราจ้าง
รายเดือน
004      
จ้างด้วย
เงินนอกงบประมาณ
               
  กลุ่มบุคลากรสนับสนุน            
1 นางสาวนูรอาร์ศิลาวาตี อาแว ธุรการโรงเรียน        
จ้างด้วย
เงินงบประมาณ
2 นายมะสาบรี  ตือเง๊าะฮารี พนักงาน รปภ.        
จ้างด้วย
เงินงบประมาณ


 

สรุปข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร
 
ประเภท/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
คิดเป็นร้อยละ
ข้าราชการครู        
1) ครูที่มีตัวตน
4
5
9
81.82
2) ครูที่มาช่วยราชการ
 
 
 
0.00
3) ครูที่ไปช่วยราชการ
 
2
2
18.18
รวมข้าราชการครู
4
7
11
(50.00)
ลูกจ้างประจำ        
พนักงานบริการ
1
 
1
100.00
รวมลูกจ้างประจำ 1   1 (4.55)
ลูกจ้างชั่วคราว        
1) พนักงานราชการ
1
4
5
50.00
2) ครูอัตราจ้าง
1
2
3
30.00
3) บุคลากรสนับสนุน
2
 
2
20.00
รวมลูกจ้างชั่วคราว
4
6
10
(45.45)
รวมทั้งหมด
9
13
22
100.00