ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจือแร ปีการศึกษา 2560
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
2
10
12
1
รวม อบ.
13
20
33
2
ป.1
11
13
24
1
ป.2
15
10
25
1
ป.3
20
18
38
1
ป.4
16
18
34
1
ป.5
17
14
31
1
ป.6
15
14
29
1
รวมประถม
94
87
181
6
รวมทั้งหมด
107
107
214
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก