หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านจือแร ได้เปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย

1) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
     ซึ่งเปิดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จำนวน 3 ชั้นเรียน
     1.1) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ)
     1.2) ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ)
     1.3) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (5 ขวบ) (ต้องผ่านการประเมินพัฒนาการตามวัย)*
     ภายใต้ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และเลือกใช้หลักสูตร "ไฮสโคป" (HighScope)
     ของโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ
     (Reducing Inequality through Early Childhood Education : RIECE Thailand)
     หรือเรียกสั้น ๆ ว่า "ไรซ์ไทยแลนด์"

2) หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ
     ซึ่งเปิดการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา โดยแบ่งออกจำนวน 2 ระดับ 6 ชั้นเรียน
     2.1) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย
             - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ต้องผ่านการสอบ RT)*
             - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
             - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ต้องผ่านการสอบ NT)*
     2.2) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย
             - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
             - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
             - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ต้องผ่านการสอบ O-NET)**
     ภายใต้ การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551