พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการประหยัดอดออม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและครูอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
8. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
9. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
10. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
 
เป้าหมาย
1. เด็กมีประสบการณ์และพัฒนาการตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
4. นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
5. นักเรียนรู้จักประหยัดอดออม
6. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7. ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และ
    พัฒนาครูสู่มืออาชีพ
8. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถทางวิชาการ และมีความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนา
    ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม และเทคนิคการบริหารจัดการแบบการพัฒนาตามกระบวนการวงจรคุณภาพเดมิ่ง
    PDCA
9. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
10. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
11. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
12. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความพึงพอใจผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
13. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
14. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ ๒  เพิ่มศักยภาพครูและผู้บริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ ๔  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
กลยุทธ์ที่ ๕  ปฏิสัมพันธ์ปัญหา รักษามาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ระดับองค์กร จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 1. เด็กมีประสบการณ์และพัฒนาการตามมาตรฐานการศึกษา
     ปฐมวัย
 2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน
 3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 4. นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
 5. นักเรียนรู้จักประหยัดอดออม
 
 เพิ่มศักยภาพครูและผู้บริหาร
 เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

 6. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
     ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 7. ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการใช้สื่อ
     แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อต่อ
     การเรียนรู้และพัฒนาครูสู่มืออาชีพ
 8. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถทางวิชาการ
     และมีความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการสถานศึกษาและ
     พัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม
     และเทคนิคการบริหารจัดการแบบการพัฒนาตามกระบวนการ
     วงจรคุณภาพเดมิ่ง PDCA
 9. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
     อย่างหลากหลาย
 
 ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
 เพื่อการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 
 10. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
       อย่างคุ้มค่า
 11. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
       ของสถานศึกษา
 12. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความพึงพอใจผลการพัฒนา
       คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 
 บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
 เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
 
13. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
       - การประหยัดอดออม
       - แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
 
 ปฏิสัมพันธ์ปัญหา รักษามาตรฐาน
 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

 14. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทาง
       ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง