วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านจือแร มุ่งพัฒนาสร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเองได้
ใส่ใจคุณภาพคู่คุณธรรม นวัตกรรมเด่น เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำงานเป็นทีม

ค่านิยมของสถานศึกษา
 
SMART SCHOOL

 
S    :   Success
(เรียนรู้คู่ความสำเร็จ) >>> เก่ง
-------------------------------------------------
M   :   Morality
(เรียนรู้คู่คุณธรรม)     >>> ดี
-------------------------------------------------
A    :   Activity
(เรียนรู้คู่กิจกรรม)
R    :   Relativity
(เรียนรู้คู่ชุมชน)         >>> มีสุข
T    :   Technology
(เรียนรู้คู่เทคโนโลยี)
 
คำขวัญของสถานศึกษา
สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
 
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
การประหยัดอดออม
 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
แอโรบิคเพื่อสุขภาพ