วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านจือแร มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม สุขภาพดี รักการประหยัด
การบริหารเป็นระบบ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ชุมชนมีส่วนร่วม
 
 
คำขวัญของสถานศึกษา
สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
 
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
การประหยัดอดออม
 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
แอโรบิคเพื่อสุขภาพ