บริจาค
รายนามผู้บริจาค (7)

รายนามผู้บริจาค
โครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ของโรงเรียนบ้านจือแร อำเภอสุไหงปาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


สำหรับวัตถุประสงค์ที่ 7 : เป็นทุนการศึกษา

ที่ นามผู้บริจาค ยอดบริจาค (บาท) เมื่อวันที่
1  บริษัท พีทีเอ คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด  (นราธิวาส) 5,000 11/06/2561
2  คุณเลิศวิทย์  ภูมิพิทักษ์  (ปทุมธานี) 8,000 15/06/2561
รวมเป็นเงิน 13,000