บริจาค
รายนามผู้บริจาค (6)

รายนามผู้บริจาค
โครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ของโรงเรียนบ้านจือแร อำเภอสุไหงปาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


สำหรับวัตถุประสงค์ที่ 6 : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเรียน

ที่ นามผู้บริจาค ยอดบริจาค (บาท) เมื่อวันที่
       
รวมเป็นเงิน