บริจาค
รายนามผู้บริจาค (5)

รายนามผู้บริจาค
โครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ของโรงเรียนบ้านจือแร อำเภอสุไหงปาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


สำหรับวัตถุประสงค์ที่ 5 : จัดซื้อชุดครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน

ที่ นามผู้บริจาค ยอดบริจาค (บาท) เมื่อวันที่
       
รวมเป็นเงิน