บริจาค
รายนามผู้บริจาค (3)

รายนามผู้บริจาค
โครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ของโรงเรียนบ้านจือแร อำเภอสุไหงปาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


สำหรับวัตถุประสงค์ที่ 3 : จัดซื้อชุดไม้บล็อกและเลโก้ (LEGO)

ที่ นามผู้บริจาค ยอดบริจาค (บาท) เมื่อวันที่
       
รวมเป็นเงิน