บริจาค
รายนามผู้บริจาค (2)
 

รายนามผู้บริจาค
โครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ของโรงเรียนบ้านจือแร อำเภอสุไหงปาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


สำหรับวัตถุประสงค์ที่ 2 : จัดซื้อชุดหนังสือนิทานเด็ก

ที่ นามผู้บริจาค ยอดบริจาค (บาท) เมื่อวันที่
1  คุณฮาซานะห์  บินมะอุง (ศน.สพป.นราธิวาส เขต 2) 500* 04/06/2561
       
รวมเป็นเงิน 500