บริจาค
รายนามผู้บริจาค (1)

รายนามผู้บริจาค
โครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ของโรงเรียนบ้านจือแร อำเภอสุไหงปาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


สำหรับวัตถุประสงค์ที่ 1 : การบริหารจัดการในสถานศึกษา

ที่ นามผู้บริจาค ยอดบริจาค (บาท) เมื่อวันที่
1  ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000 04/06/2561
2  ไม่ประสงค์ออกนาม 500 08/06/2561
3  ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000 13/06/2561
4  ไม่ประสงค์ออกนาม 1,100 19/06/2561
รวมเป็นเงิน 3,600