บริจาค
รายละเอียดยอดบริจาค

รายละเอียดยอดบริจาค
โครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ของโรงเรียนบ้านจือแร อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

-----------------------------------------------

ที่ วัตถุประสงค์ของการบริจาค ประจำปี รวมยอดบริจาค
(บาท)
รายนาม
ผู้บริจาค
สนใจ
ร่วมบริจาค
1
 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในสถานศึกษา
 
2561 3,600 คลิกที่นี่ สนใจ
2
 เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อชุดหนังสือนิทานเด็ก
 
2561 500 คลิกที่นี่ สนใจ
3
 เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อชุดไม้บล็อกและเลโก้ (LEGO)
 
2561   คลิกที่นี่ สนใจ
4
 เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อชุดวัสดุและครุภัณฑ์การศึกษา
 
2561   คลิกที่นี่ สนใจ
5
 เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน
 
2561   คลิกที่นี่ สนใจ
6
 เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเรียน
 
2561   คลิกที่นี่ สนใจ
7
 เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา
 
2561 13,000 คลิกที่นี่ สนใจ
8
 เพื่อสนับสนุนการจัดสร้างโรงอาหารและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
 
2561   คลิกที่นี่ สนใจ