บริจาค
รายนามผู้บริจาค (8)

รายนามผู้บริจาค
โครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ของโรงเรียนบ้านจือแร อำเภอสุไหงปาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


สำหรับวัตถุประสงค์ที่ 8 : จัดสร้างโรงอาหารและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

ที่ นามผู้บริจาค ยอดบริจาค (บาท) เมื่อวันที่
       
รวมเป็นเงิน