บริจาค
โครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านจือแร
สพป.นราธิวาส เขต 2
มีความประสงค์ที่จะรับบริจาคเงิน
เพื่อสนับสนุนส่วนต่าง ๆ ดังนี้

1) บริหารจัดการในสถานศึกษา
2) จัดซื้อชุดหนังสือนิทานเด็ก
3) จัดซื้อชุดไม้บล็อกและเลโก้ (LEGO)
4) จัดซื้อชุดวัสดุและครุภัณฑ์การศึกษา
5) จัดซื้อชุดครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน
6) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเรียน
7) ทุนการศึกษา
8) สร้างโรงอาหารและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้


 

หากท่านมีจิตศรัทธา
ที่จะร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้สถานศึกษา

กรุณาเลือกเมนูย่อย ดังนี้

สำหรับผู้บริจาค

กรอก
เป็นแบบฟอร์ม

กรอกผ่าน
ระบบออนไลน์

ไม่ประสงค์
- นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษี

ดาวน์โหลด

คลิกที่นี่

ประสงค์
- นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษี

ดาวน์โหลด

คลิกที่นี่สำหรับผู้บริจาคที่ต้องการแจ้งหลักฐานการโอนเงินบริจาค (Pay in slip) ท่านสามารถเลือกเมนูแจ้งโอนได้ดังนี้

แจ้งผลการโอนเงินบริจาค

 

โรงเรียนจะดำเนินการส่งหลักฐานการบริจาค และหนังสือขอบคุณ
ไปยังท่านผู้บริจาคภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์