ทะเบียนทุนการศึกษา
ทะเบียนทุนการศึกษา (ปรับปรุงล่าสุด)

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับมอบทุนการศึกษา


ประจำปีการศึกษา 2560
                                                   
วัน เดือน ปี ที่รับทุน ชื่อผู้รับทุน/ชั้นเรียน รายละเอียดของทุนที่ได้รับ
29 พฤศจิกายน 2560 เด็กหญิงบัลกิส ดือราแม (ป.6) ประเภททุนเด็กนักเรียนยากจน จำนวน 1,000 บาท
จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส
โครงการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กยากจน
รับทุน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2