ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ก.ย. 60 ถึง 01 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุม
เรื่อง :
การประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร 
เข้าร่วมประชุมในฐานะประธานศูนย์เครือข่ายสันติ 

จัดโดย : 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝ่ายบริหารงานบุคคล
06 ต.ค. 60 ถึง 08 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุม
เรื่อง :
โครงการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ภายใต้ยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ

(ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2 
ที่ ศธ 04079/3263 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร  

จัดโดย : 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝ่ายบริหารงานบุคคล
10 ต.ค. 60 ถึง 12 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุม
เรื่อง :
การประชุมสัมมนาโครงการการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

(ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/3381 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศปบ.จชต.)


โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝ่ายบริหารงานบุคคล
11 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา

เรื่อง :
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา ประเด็นการวิจัยแบบกรณีศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. 

ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/3380 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560

ผู้เข้าร่วม :
นางการ์ตีนี อูมา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

จัดโดย
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
งานนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.นราธิวาส เขต 2
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 2 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
12 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้สังเกตการณ์

เรื่อง :
การฝึกอบรมหลักสูตร " พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.

ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/3391 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560

ผู้เข้าร่วม :
นายอานัส อีซอ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางนูฮัยซ๊ะ นิติภาค
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(ผู้สังเกตการณ์)

จัดโดย
ฝ่ายพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สพป.นราธิวาส เขต 2
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 2 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
17 ต.ค. 60 ถึง 19 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุม
เรื่อง :
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

(ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2 
ที่ ศธ 04079/3391 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร  

จัดโดย : 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


โรงแรมคริสตัน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝ่ายบริหารงานบุคคล
20 ต.ค. 60 ถึง 22 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุม
เรื่อง :
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้สังเกตการณ์

(ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2 
ที่ ศธ 04079/3391 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560)

ผู้เข้าร่วม :
(เจ้าหน้าที่พัสดุ) นายอานัส อีซอ
ครู โรงเรียนบ้านจือแร  

(ผู้สังเกตการณ์) นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

นางนูฮัยซ๊ะ นิติภาค
ครู โรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝ่ายบริหารงานบุคคล
31 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

เรื่อง :
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 ครั้งที่ 3/2560 ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.

(ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/3556 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงแรมเก็นติ้ง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ฝ่ายบริหารงานบุคคล
31 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและเส้นทาง ภาคเรียนที่ 2/2560

เรื่อง :
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและเส้นทาง ภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.

(ตามหนังสือ ศปก.อำเภอสุไหงปาดี
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0318/ว4263 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงปาดี (ศปก.อ.สุไหงปาดี)
ห้องประชุมแหวนเพชร ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
01 พ.ย. 60 วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2/2560
02 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
ลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
06 พ.ย. 60 ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายภิรมย์ จีนธาดา ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เรื่อง :
ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ภูวภิรมย์ จีนธาดา ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยกำหนดจัดในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.

ตัวหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/3563 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
กลุ่มอำนวยการ
งานประสานงาน
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงแรมมารีน่า อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
07 พ.ย. 60 ถึง 08 พ.ย. 60 การทดสอบการอ่านการเขียนภาษาไทย ป.1-6
โรงเรียนบ้านจือแร จะดำเนินการทดสอบการอ่านการเขียนภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-6 (สำหรับนักเรียนปกติ) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านจือแร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09 พ.ย. 60 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสากอ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

เรื่อง :
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสากอ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 และหัวหน้าส่วนราชการหรือตัวแทน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมและรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

(ตามหนังสือ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
ที่ นธ 73801.1.1/ว05 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
10 พ.ย. 60 ขอเชิญประชุมติดตามปัญหาเด็กตกหล่นและมีภาวะเสี่ยงออกกลางคันระหว่างเรียน
เรื่อง :
อำเภอสุไหงปาดีขอเชิญประธานศูนย์เครือข่ายสันติเข้าร่วมประชุมติดตามปัญหาเด็กตกหล่นและมีภาวะเสี่ยงออกกลางคันระหว่างเรียนระดับอำเภอสุไหงปาดี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมฉัตรวาริน ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร
ประธานศูนย์เครือข่ายสันติ

จัดโดย :
อำเภอสุไหงปาดี


ห้องประชุมฉัตรวาริน ที่ทำการอำเภอสุไหงปาดี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
15 พ.ย. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

เรื่อง :
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)" ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

(ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04079/3782 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นายอานัส อีซอ
ครู โรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2


ห้องประชุมชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 2 ฝ่ายบริหารงบประมาณ
17 พ.ย. 60 ถึง 18 พ.ย. 60 ขอเชิญครูปฐมวัยอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

เรื่อง :
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย" ระหว่างที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

(ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/3706 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นางแวนัยนา หลังเถาะ
ครูผู้สอน จชต. โรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.นราธิวาส เขต 2
ห้องประชุมชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 2 ฝ่ายบริหารงานวิชการ (การศึกษาปฐมวัย)
24 ธ.ค. 60 ถึง 26 ธ.ค. 60 การรับไฟล์ข้อสอบและจัดทำสำเนาข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560

มอบหมายให้ งานวัดผลประผลประเมิน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ดำเนินการการรับไฟล์ข้อสอบและจัดทำสำเนาข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (งานวัดผลประเมินผล)
27 ธ.ค. 60 การจัดสอบ Pre O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนจะดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-15.10 น.

ภาคเช้า
08.30-10.00 น.  ภาษาไทย
10.10-11.25 น.  วิทยาศาสตร์

ภาคบ่าย
12.30-14.00 น.  คณิตศาสตร์
14.10-15.10 น.  ภาษาอังกฤษ

จัดโดย สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/4201 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ห้องเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (งานวัดผลประเมินผล)
27 ธ.ค. 60 ถึง 05 ม.ค. 61 การรายงานผลสอบ Pre O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560


ทางสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กำหนดให้รายงานผลการสอบ Pre O-NET ในครั้งนี้ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2560
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (งานวัดผลประเมินผล)
29 ธ.ค. 60 ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาประชุมทางไกล

ด้วย สพฐ. กำหนดประชุมทางไกล (Conference) ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เพื่อรับทราบข้อราชการเร่งด่วนจาก สพฐ.

ผู้เข้าร่วม
นายปลายฟ้า  อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

อ้างถึง
หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/4304 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
กลุ่มอำนวยการ (กลุ่มงานเลขานุการ)
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป
04 ม.ค. 61 จัดกิจกรรมวันสำคัญเนื่องในส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 และวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
05 ม.ค. 61 จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานบุคคล
05 ม.ค. 61 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันครู ประจำปี 2561
ห้องประชุมสำนักงาน โรงเรียนบ้านโคกตา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
08 ม.ค. 61 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

จัดโดย ศูนย์เครือข่ายสันติ

เวลา 09.00-12.00 น.
ห้องประชุมสันติ โรงเรียนบ้านสากอ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
13 ม.ค. 61 กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
อบต.สากอ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
16 ม.ค. 61 กิจกรรมเนื่องในวันครู
หอประชุมโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ฝ่ายบริหารงานบุคคล
19 ม.ค. 61 แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561

เรื่อง ขออนุญาตทำการแนะแนว ปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนแสงธรรมวิทยา อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สังกัดสำนักบริหารงานส่งเสรืมการศึกษาเอกชน จะเข้ามาแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา โดยจะเข้ามาแนะแนวในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 10.30-11.30 น.

ตามหนังสือโรงเรียนแสงธรรมวิทยา ที่ สธ.กน.ว.016/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (งานแนะแนว)