ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 ส.ค. 62 ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามโครงการคุณธรรม สพฐ. และโรงเรียนจัดการเรียนรวม

เวลา 14.00 - 15.00 น.
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารวิชาการ
12 ส.ค. 62 วันแม่แห่งชาติ

เป็นวันหยุดราชการ 1 วัน
11 ส.ค. 62 วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ฮ.ศ.1440
09 ส.ค. 62 พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานทุนการศึกษา
09 ส.ค. 62 กิจกรรมสลามฮารีรายอ เนื่องในวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ฮ.ศ.1440

เวลา 15.00-15.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานกิจการนักเรียน
30 ก.ค. 62 ถึง 02 ส.ค. 62 การแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนระดับศูนย์เครือข่ายอำเภอสุไหงปาดี "ซูงาปาดีเกมส์" ครั้งที่ 2 ปี 2562
สนามโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานกิจการนักเรียน
23 ก.ค. 62 ประชุมเพื่อร่วมเป็นคณะนิเทศ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร และผู้รับผิดชอบโครงการ (นายอานัส อีซอ) เข้าร่วมประชุมวางแผนนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เวลา 09.00 - 16.30 น.
ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
19 ก.ค. 62 ประชุม PLC ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.4-6
ระดับศูนย์เครือข่ายสันติ
ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารวิชาการ/ครูการีมะห์ ยา
19 ก.ค. 62 ประชุม PLC ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.4-6
ระดับศูนย์เครือข่ายสันติ
ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น.
มอบหมายให้
นางสาวฮายาตี ยะโก๊ะ
โรงเรียนบ้านสากอ ฝ่ายบริหารวิชาการ/การ์ตีนี อูมา
18 ก.ค. 62 ประชุม PLC ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.4-6
ระดับศูนย์เครือข่ายสันติ
ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.
มอบหมายให้
นางสาวอาบีบ๊ะ เจ๊ะมิง
โรงเรียนบ้านบาโงมาแย ฝ่ายบริหารวิชาการ/นางสาวอาห์ลาม ดิง
16 พ.ค. 62 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารวิชาการ
15 พ.ค. 62 สพฐ. ปิดระบบ DMC (สิ้นปีการศึกษา 2561)
15 พ.ค. 62 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานประชาสัมพันธ์การศึกษา
02 พ.ค. 62 กิจกรรม Big Cleaning Day 2019
เวลา 08.00 - 11.30 น.
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานกิจการนักเรียน
30 เม.ย. 62 ดูประกาศผลสอบ NT (ป.3)
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 เม.ย. 62 ถึง 15 พ.ค. 62 วันปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
29 มี.ค. 62 ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2561
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
28 มี.ค. 62 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ชั้น ป.6
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 มี.ค. 62 กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ (Open House 2019)
ลานกิจกรรมของโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
25 มี.ค. 62 ดูประกาศผลสอบ O-NET (ป.6)
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
21 มี.ค. 62 กิจกรรมบัณฑิตน้อยและมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
จัดโดย ศูนย์เครือข่ายสันติ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
อาคารสรายอ โรงเรียนบ้านสากอ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
18 มี.ค. 62 ครูส่งผลการเรียนปลายปี/ประกาศผลประเมินการอ่าน ป.1
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
07 มี.ค. 62 ถึง 08 มี.ค. 62 วันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

ตารางสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านจือแร สพป.นราธิวาส เขต 2

วันที่ 7 มีนาคม 2562

เวลา 09.00-10.00 น.    คณิตศาสตร์

เวลา 10.30-11.30 น.    สังคมศึกษา

เวลา 13.00-14.00 น.    อิสลามศึกษา

เวลา 14.30-15.30 น.    ภาษาอังกฤษ

วันที่ 8 มีนาคม 2562

เวลา 09.00-10.00 น.    ภาษาไทย

เวลา 10.30-11.30 น.    ประวัติศาสตร์

เวลา 13.00-14.00 น.    การงานอาชีพ

เวลา 14.30-15.30 น.    วิทยาศาสตร์

หมายเหตุ : 

  • เวลาในการทำข้อสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  • เป็นตารางสอบสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เท่านั้น

โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
06 มี.ค. 62 วันสอบ NT (ป.3) ประจำปีการศึกษา 2561
สนามสอบ : โรงเรียนบ้านสากอ
โรงเรียนบ้านสากอ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 มี.ค. 62 ถึง 30 เม.ย. 62 บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC2018 (สิ้นปีการศึกษา 2561)
งานข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
19 ก.พ. 62 วันมาฆบูชา (หยุดเรียน 1 วัน)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
19 ก.พ. 62 ถึง 21 มี.ค. 62 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
สถานที่จัดกิจกรรม :  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านบอเกาะ
จัดโดย : ศูนย์เครือข่ายสันติ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดและต่างสังกัด 9 โรงเรียน
ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านบอเกาะ ฝ่ายบริหารวิชาการ
18 ก.พ. 62 ประชุมภาคี 4 ฝ่าย
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
11 ก.พ. 62 ถึง 15 ก.พ. 62 ประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย (ป.1)
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
06 ก.พ. 62 ถึง 07 ก.พ. 62 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง/สามัญ
ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
02 ก.พ. 62 วันสอบ O-NET (ป.6) ประจำปีการศึกษา 2561

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

สนามสอบ : โรงเรียนบ้านสากอ


สำหรับคณะครูที่เป็นกรรมการควบคุมห้องสอบ

สนามสอบ : โรงเรียนบ้านกูวา (ปาดี)

โรงเรียนบ้านสากอ / โรงเรียนบ้านกูวา (ปาดี) ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
29 ม.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น.
(เฉพาะสนามสอบอำเภอตากใบ อำเภอสุคิริน และอำเภอสุไหงปาดี)
ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 2 ราย
1) นายอานัส อีซอ
    ครู โรงเรียนบ้านจือแร
2) นายมูฮัมหมัดนัฏมินทร์ บินบือราเฮง
    ครู โรงเรียนบ้านจือแร
ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 2 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
28 ม.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น.

สำหรับ
  • หัวหน้าสนามสอบ
  • ผู้ประสานงาน
  • ผู้สังเกตการณ์
ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 1 ราย
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร
ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 2 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
24 ม.ค. 62 กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม

ด้วยโรงเรียนบ้านจือแร จะดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม

ภายใต้โครงการเสริมสร้างสังคมคุณธรรม นำสู่สันติสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส

กลุ่มเป้าหมาย : คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 100 คน


ลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
22 ม.ค. 62 กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
16 ม.ค. 62 ร่วมกิจกรรมงานวันครู

เชิญคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2562

โดยในช่วงภาคเช้า จะมีพิธีงานวันครู มอบเกียรติบัติเชิดชูเกียรติ

และร่วมรับฟังการบรรยายธรรมทางศาสนาจากวิทยากรพิเศษ

และภาคบ่าย จะมีกิจกรรมกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ภาคเช้า) อาคารหอประชุมโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี (ภาคบ่าย) สนามหน้าโรงเรียนบ้านโคกตา ฝ่ายบริหารงานบุคคล
16 ม.ค. 62 วันครู (หยุดเรียน 1 วัน)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
12 ม.ค. 62 ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
07 ม.ค. 62 ประชุมประจำเดือนสำหรับผู้บริหาร ครูวิชาการ และครูกิจการนักเรียนของศูนย์เครือข่ายสันติ
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้องประชุมสันติ โรงเรียนบ้านสากอ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานศูนย์เครือข่ายสันติ
03 ม.ค. 62 กิจกรรมสร้างสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านจือแร / ฟรีสไตล์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานกิจการนักเรียน
01 ม.ค. 62 วันขึ้นปีใหม่ 2562 (หยุดเรียน 1 วัน)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
31 ธ.ค. 61 วันสิ้นปี 2561 (หยุดเรียน 1 วัน)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
10 ธ.ค. 61 วันรัฐธรรมนูญ (หยุดเรียน 1 วัน)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
05 ธ.ค. 61 วันพ่อแห่งชาติ (หยุดเรียน 1 วัน)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
28 พ.ย. 61 โรงเรียนจัดกิจกรรมงานเลี้ยงน้ำชาระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนครู

โรงเรียนบ้านจือแรเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงน้ำระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนครู
ที่ประสบภัยทางรถยนต์ของผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนในพื้นที่อำเภอสุคิริน
ระหว่างเวลา 09.00-10.30 น.
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
27 พ.ย. 61 อบต.สากอ เชิญประชุมร่วมหารือการจัดงานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ

เวลา 13.30 น.
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ได้เชิญผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมหารือ
การจัดงานเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
26 พ.ย. 61 ถึง 27 พ.ย. 61 โรงเรียนกำหนดสอบวัดและประเมินผลด้านความสามารถในทักษะวิชาภาษาไทย ชั้น ป.1-6
โรงเรียนบ้านจือแร ได้กำหนดจัดสอบ
1) วัดและประเมินผล "ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนใต้
2) วัดและประเมินผล "ความสามารถด้านการอ่านและการเขียน" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
17 พ.ย. 61 ถึง 18 พ.ย. 61 แข่งขันมหกรรมวิชาการระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก โรงเรียนบ้านซรายอ โรงเรียนบ้านตือระฯ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
05 พ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
ลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
01 พ.ย. 61 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
01 ส.ค. 61 ถึง 31 ส.ค. 61 บันทึกข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างในระบบ B-OBEC
งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
01 ก.ค. 61 ถึง 10 พ.ย. 61 ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC2018 ภาคเรียนที่ 2/2561
งานข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
25 มิ.ย. 61 สพฐ. ปิดระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1/2561
18 มิ.ย. 61 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/1958 ลว. 11/06/2561

ผู้เข้าร่วมประชุม
- ผอ.โรงเรียน ในฐานะ ประธานศูนย์เครือข่ายสันติ
ห้องประชุม สพป.นราธิวาส เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (งานส่งเสริมกิจการนักเรียน)
08 มิ.ย. 61 ส่งผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ระดับศูนย์เครือข่าย

กลุ่มนิเทศฯ สพป.นราธิวาส เขต 2 ศูนย์เครือข่ายสันติ
07 มิ.ย. 61 09.00 น. จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ระดับศูนย์เครือข่ายสันติ
รายการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ระดับศูนย์เครือข่ายสันติ

ชั้น ป.1-3  มี  2  รายการ คือ
1) การคัดลายมือ
2) เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทการเขียนเรื่องจากภาพ

ชั้น ป.4-6  มี  4  รายการ คือ
1) การคัดลายมือ
2) เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทการเขียนเรียงความ
3) การย่อความ
4) การแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนสี่
โรงเรียนบ้านสากอ ศูนย์เครือข่ายสันติ
07 มิ.ย. 61 08.30 น. ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทยฯ ระดับศูนย์เครือข่ายสันติ

ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสากอ ศูนย์เครือข่ายสันติ
07 มิ.ย. 61 09.30 น. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนเครือข่ายปาดีฟันดี
การรองรับการติดตามและประเมินผลการคงสภาพของเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ของเครือข่ายโรงเรียนที่ 1 เครือข่ายปาดีฟันดี ประจำปี 2561
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสากอ เครือข่ายปาดีฟันดี ร่วมกับโรงพยาบาลสุไหงปาดี
04 มิ.ย. 61 10.30 น. ประชุมวางแผนงานการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ระดับศูนย์เครือข่ายสันติ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ประธานศูนย์เครือข่าย
ครูวิชาการทุกโรง
ตัวแทนครูผู้สอนวิชาภาษาไทย โรงละ 1 คน
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ และศูนย์เครือข่ายสันติ
01 มิ.ย. 61 ถึง 30 มิ.ย. 61 บันทึกข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรภายในโรงเรียน ในระบบ EMIS
งานอัตรากำลัง ฝ่ายบริหารงานบุคคล
01 มิ.ย. 61 ถึง 30 มิ.ย. 61 บันทึกข้อมูลตามแบบสอบถามการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2561
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 มิ.ย. 61 ถึง 30 มิ.ย. 61 บันทึกข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียนในระบบ M-OBEC
งานพัสดุและสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
01 มิ.ย. 61 ถึง 10 มิ.ย. 61 ตรวจสอบ แก้ไข และยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC
งานข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
16 พ.ค. 61 วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2561
16 พ.ค. 61 ถึง 10 มิ.ย. 61 บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC
งานข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
15 พ.ค. 61 กิจกรรม Big Cleaning Day
เฉพาะระดับประถมเท่านั้น
เวลา 08.00-11.30 น.
14 พ.ค. 61 วันหยุดราชการ
11 พ.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือยกระดับการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร ขอมอบหมายให้ คุณครูมูหะหมัดนัฏมินทร์ บินบือราเฮง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือยกระดับการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) อาเภอสุไหงปาดี จัดโดย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) อาเภอสุไหงปาดี

ตามหนังสือโรงเรียนบ้านโคกตา ที่ ศธ 04079.134/144 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านโคกตา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09 พ.ค. 61 รับชมการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
07 พ.ค. 61 ถึง 11 พ.ค. 61 ปรับพื้นฐาน ระดับก่อนประถม
กำหนดการปรับพื้นฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย
ประจำปีการศึกษา 2561
กลุ่มเป้าหมาย : เด็กนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาล 1-2
สถานที่ : อาคารเรียนอนุบาล
ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 7-11 พ.ค. 2561
ตั้งแต่เวลา 08.00-11.30 น.

หมายเหตุ : แต่งกายชุดนอกเครื่องแบบ สุภาพ สวมรองเท้า
อาคารอนุบาล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (การศึกษาปฐมวัย)
04 พ.ค. 61 ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา
ห้องประชุมฉัตรวาริน ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี
01 พ.ค. 61 บันทึกตกลงจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (3 เดือน : เม.ย.-มิ.ย.61)
งานพัสดุและสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
16 เม.ย. 61 ถึง 20 เม.ย. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
โรงเรียนบ้านจือแร
19 ม.ค. 61 แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561

เรื่อง ขออนุญาตทำการแนะแนว ปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนแสงธรรมวิทยา อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สังกัดสำนักบริหารงานส่งเสรืมการศึกษาเอกชน จะเข้ามาแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา โดยจะเข้ามาแนะแนวในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 10.30-11.30 น.

ตามหนังสือโรงเรียนแสงธรรมวิทยา ที่ สธ.กน.ว.016/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (งานแนะแนว)
16 ม.ค. 61 กิจกรรมเนื่องในวันครู
หอประชุมโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ฝ่ายบริหารงานบุคคล
13 ม.ค. 61 กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
อบต.สากอ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
08 ม.ค. 61 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

จัดโดย ศูนย์เครือข่ายสันติ

เวลา 09.00-12.00 น.
ห้องประชุมสันติ โรงเรียนบ้านสากอ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
05 ม.ค. 61 จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานบุคคล
05 ม.ค. 61 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันครู ประจำปี 2561
ห้องประชุมสำนักงาน โรงเรียนบ้านโคกตา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
04 ม.ค. 61 จัดกิจกรรมวันสำคัญเนื่องในส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 และวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
29 ธ.ค. 60 ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาประชุมทางไกล

ด้วย สพฐ. กำหนดประชุมทางไกล (Conference) ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เพื่อรับทราบข้อราชการเร่งด่วนจาก สพฐ.

ผู้เข้าร่วม
นายปลายฟ้า  อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

อ้างถึง
หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/4304 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
กลุ่มอำนวยการ (กลุ่มงานเลขานุการ)
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป
27 ธ.ค. 60 การจัดสอบ Pre O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนจะดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-15.10 น.

ภาคเช้า
08.30-10.00 น.  ภาษาไทย
10.10-11.25 น.  วิทยาศาสตร์

ภาคบ่าย
12.30-14.00 น.  คณิตศาสตร์
14.10-15.10 น.  ภาษาอังกฤษ

จัดโดย สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/4201 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ห้องเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (งานวัดผลประเมินผล)
27 ธ.ค. 60 ถึง 05 ม.ค. 61 การรายงานผลสอบ Pre O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560


ทางสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กำหนดให้รายงานผลการสอบ Pre O-NET ในครั้งนี้ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2560
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (งานวัดผลประเมินผล)
24 ธ.ค. 60 ถึง 26 ธ.ค. 60 การรับไฟล์ข้อสอบและจัดทำสำเนาข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560

มอบหมายให้ งานวัดผลประผลประเมิน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ดำเนินการการรับไฟล์ข้อสอบและจัดทำสำเนาข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (งานวัดผลประเมินผล)
17 พ.ย. 60 ถึง 18 พ.ย. 60 ขอเชิญครูปฐมวัยอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

เรื่อง :
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย" ระหว่างที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

(ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/3706 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นางแวนัยนา หลังเถาะ
ครูผู้สอน จชต. โรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.นราธิวาส เขต 2
ห้องประชุมชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 2 ฝ่ายบริหารงานวิชการ (การศึกษาปฐมวัย)
15 พ.ย. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

เรื่อง :
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)" ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

(ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04079/3782 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นายอานัส อีซอ
ครู โรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2


ห้องประชุมชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 2 ฝ่ายบริหารงบประมาณ
10 พ.ย. 60 ขอเชิญประชุมติดตามปัญหาเด็กตกหล่นและมีภาวะเสี่ยงออกกลางคันระหว่างเรียน
เรื่อง :
อำเภอสุไหงปาดีขอเชิญประธานศูนย์เครือข่ายสันติเข้าร่วมประชุมติดตามปัญหาเด็กตกหล่นและมีภาวะเสี่ยงออกกลางคันระหว่างเรียนระดับอำเภอสุไหงปาดี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมฉัตรวาริน ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร
ประธานศูนย์เครือข่ายสันติ

จัดโดย :
อำเภอสุไหงปาดี


ห้องประชุมฉัตรวาริน ที่ทำการอำเภอสุไหงปาดี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
09 พ.ย. 60 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสากอ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

เรื่อง :
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสากอ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 และหัวหน้าส่วนราชการหรือตัวแทน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมและรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

(ตามหนังสือ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
ที่ นธ 73801.1.1/ว05 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
07 พ.ย. 60 ถึง 08 พ.ย. 60 การทดสอบการอ่านการเขียนภาษาไทย ป.1-6
โรงเรียนบ้านจือแร จะดำเนินการทดสอบการอ่านการเขียนภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-6 (สำหรับนักเรียนปกติ) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านจือแร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
06 พ.ย. 60 ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายภิรมย์ จีนธาดา ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เรื่อง :
ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ภูวภิรมย์ จีนธาดา ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยกำหนดจัดในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.

ตัวหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/3563 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
กลุ่มอำนวยการ
งานประสานงาน
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงแรมมารีน่า อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
02 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
ลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
01 พ.ย. 60 วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2/2560
31 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

เรื่อง :
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 ครั้งที่ 3/2560 ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.

(ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/3556 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงแรมเก็นติ้ง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ฝ่ายบริหารงานบุคคล
31 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและเส้นทาง ภาคเรียนที่ 2/2560

เรื่อง :
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและเส้นทาง ภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.

(ตามหนังสือ ศปก.อำเภอสุไหงปาดี
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0318/ว4263 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงปาดี (ศปก.อ.สุไหงปาดี)
ห้องประชุมแหวนเพชร ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
20 ต.ค. 60 ถึง 22 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุม
เรื่อง :
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้สังเกตการณ์

(ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2 
ที่ ศธ 04079/3391 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560)

ผู้เข้าร่วม :
(เจ้าหน้าที่พัสดุ) นายอานัส อีซอ
ครู โรงเรียนบ้านจือแร  

(ผู้สังเกตการณ์) นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

นางนูฮัยซ๊ะ นิติภาค
ครู โรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝ่ายบริหารงานบุคคล
17 ต.ค. 60 ถึง 19 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุม
เรื่อง :
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

(ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2 
ที่ ศธ 04079/3391 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร  

จัดโดย : 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


โรงแรมคริสตัน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝ่ายบริหารงานบุคคล
12 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้สังเกตการณ์

เรื่อง :
การฝึกอบรมหลักสูตร " พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.

ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/3391 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560

ผู้เข้าร่วม :
นายอานัส อีซอ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางนูฮัยซ๊ะ นิติภาค
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(ผู้สังเกตการณ์)

จัดโดย
ฝ่ายพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สพป.นราธิวาส เขต 2
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 2 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
11 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา

เรื่อง :
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา ประเด็นการวิจัยแบบกรณีศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. 

ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/3380 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560

ผู้เข้าร่วม :
นางการ์ตีนี อูมา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

จัดโดย
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
งานนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.นราธิวาส เขต 2
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 2 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
10 ต.ค. 60 ถึง 12 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุม
เรื่อง :
การประชุมสัมมนาโครงการการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

(ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/3381 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศปบ.จชต.)


โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝ่ายบริหารงานบุคคล
06 ต.ค. 60 ถึง 08 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุม
เรื่อง :
โครงการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ภายใต้ยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ

(ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2 
ที่ ศธ 04079/3263 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร  

จัดโดย : 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝ่ายบริหารงานบุคคล
28 ก.ย. 60 ถึง 01 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุม
เรื่อง :
การประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร 
เข้าร่วมประชุมในฐานะประธานศูนย์เครือข่ายสันติ 

จัดโดย : 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝ่ายบริหารงานบุคคล