ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 62 สพฐ. ปิดระบบ DMC (สิ้นปีการศึกษา 2561)
01 มี.ค. 62 ถึง 30 เม.ย. 62 บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC2018 (สิ้นปีการศึกษา 2561)
งานข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
01 ส.ค. 61 ถึง 31 ส.ค. 61 บันทึกข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างในระบบ B-OBEC
งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
01 ก.ค. 61 ถึง 10 พ.ย. 61 ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC2018 ภาคเรียนที่ 2/2561
งานข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
25 มิ.ย. 61 สพฐ. ปิดระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1/2561
18 มิ.ย. 61 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/1958 ลว. 11/06/2561

ผู้เข้าร่วมประชุม
- ผอ.โรงเรียน ในฐานะ ประธานศูนย์เครือข่ายสันติ
ห้องประชุม สพป.นราธิวาส เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (งานส่งเสริมกิจการนักเรียน)
08 มิ.ย. 61 ส่งผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ระดับศูนย์เครือข่าย

กลุ่มนิเทศฯ สพป.นราธิวาส เขต 2 ศูนย์เครือข่ายสันติ
07 มิ.ย. 61 09.00 น. จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ระดับศูนย์เครือข่ายสันติ
รายการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ระดับศูนย์เครือข่ายสันติ

ชั้น ป.1-3  มี  2  รายการ คือ
1) การคัดลายมือ
2) เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทการเขียนเรื่องจากภาพ

ชั้น ป.4-6  มี  4  รายการ คือ
1) การคัดลายมือ
2) เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทการเขียนเรียงความ
3) การย่อความ
4) การแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนสี่
โรงเรียนบ้านสากอ ศูนย์เครือข่ายสันติ
07 มิ.ย. 61 08.30 น. ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทยฯ ระดับศูนย์เครือข่ายสันติ

ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสากอ ศูนย์เครือข่ายสันติ
07 มิ.ย. 61 09.30 น. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนเครือข่ายปาดีฟันดี
การรองรับการติดตามและประเมินผลการคงสภาพของเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ของเครือข่ายโรงเรียนที่ 1 เครือข่ายปาดีฟันดี ประจำปี 2561
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสากอ เครือข่ายปาดีฟันดี ร่วมกับโรงพยาบาลสุไหงปาดี
04 มิ.ย. 61 10.30 น. ประชุมวางแผนงานการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ระดับศูนย์เครือข่ายสันติ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ประธานศูนย์เครือข่าย
ครูวิชาการทุกโรง
ตัวแทนครูผู้สอนวิชาภาษาไทย โรงละ 1 คน
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ และศูนย์เครือข่ายสันติ
01 มิ.ย. 61 ถึง 30 มิ.ย. 61 บันทึกข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรภายในโรงเรียน ในระบบ EMIS
งานอัตรากำลัง ฝ่ายบริหารงานบุคคล
01 มิ.ย. 61 ถึง 30 มิ.ย. 61 บันทึกข้อมูลตามแบบสอบถามการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2561
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 มิ.ย. 61 ถึง 30 มิ.ย. 61 บันทึกข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียนในระบบ M-OBEC
งานพัสดุและสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
01 มิ.ย. 61 ถึง 10 มิ.ย. 61 ตรวจสอบ แก้ไข และยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC
งานข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
16 พ.ค. 61 วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2561
16 พ.ค. 61 ถึง 10 มิ.ย. 61 บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC
งานข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
15 พ.ค. 61 กิจกรรม Big Cleaning Day
เฉพาะระดับประถมเท่านั้น
เวลา 08.00-11.30 น.
14 พ.ค. 61 วันหยุดราชการ
11 พ.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือยกระดับการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร ขอมอบหมายให้ คุณครูมูหะหมัดนัฏมินทร์ บินบือราเฮง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือยกระดับการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) อาเภอสุไหงปาดี จัดโดย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) อาเภอสุไหงปาดี

ตามหนังสือโรงเรียนบ้านโคกตา ที่ ศธ 04079.134/144 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านโคกตา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09 พ.ค. 61 รับชมการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
07 พ.ค. 61 ถึง 11 พ.ค. 61 ปรับพื้นฐาน ระดับก่อนประถม
กำหนดการปรับพื้นฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย
ประจำปีการศึกษา 2561
กลุ่มเป้าหมาย : เด็กนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาล 1-2
สถานที่ : อาคารเรียนอนุบาล
ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 7-11 พ.ค. 2561
ตั้งแต่เวลา 08.00-11.30 น.

หมายเหตุ : แต่งกายชุดนอกเครื่องแบบ สุภาพ สวมรองเท้า
อาคารอนุบาล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (การศึกษาปฐมวัย)
04 พ.ค. 61 ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา
ห้องประชุมฉัตรวาริน ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี
01 พ.ค. 61 บันทึกตกลงจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (3 เดือน : เม.ย.-มิ.ย.61)
งานพัสดุและสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
16 เม.ย. 61 ถึง 20 เม.ย. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
โรงเรียนบ้านจือแร
19 ม.ค. 61 แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561

เรื่อง ขออนุญาตทำการแนะแนว ปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนแสงธรรมวิทยา อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สังกัดสำนักบริหารงานส่งเสรืมการศึกษาเอกชน จะเข้ามาแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา โดยจะเข้ามาแนะแนวในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 10.30-11.30 น.

ตามหนังสือโรงเรียนแสงธรรมวิทยา ที่ สธ.กน.ว.016/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (งานแนะแนว)
16 ม.ค. 61 กิจกรรมเนื่องในวันครู
หอประชุมโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ฝ่ายบริหารงานบุคคล
13 ม.ค. 61 กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
อบต.สากอ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
08 ม.ค. 61 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

จัดโดย ศูนย์เครือข่ายสันติ

เวลา 09.00-12.00 น.
ห้องประชุมสันติ โรงเรียนบ้านสากอ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
05 ม.ค. 61 จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานบุคคล
05 ม.ค. 61 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันครู ประจำปี 2561
ห้องประชุมสำนักงาน โรงเรียนบ้านโคกตา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
04 ม.ค. 61 จัดกิจกรรมวันสำคัญเนื่องในส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 และวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
29 ธ.ค. 60 ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาประชุมทางไกล

ด้วย สพฐ. กำหนดประชุมทางไกล (Conference) ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เพื่อรับทราบข้อราชการเร่งด่วนจาก สพฐ.

ผู้เข้าร่วม
นายปลายฟ้า  อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

อ้างถึง
หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/4304 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
กลุ่มอำนวยการ (กลุ่มงานเลขานุการ)
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป
27 ธ.ค. 60 การจัดสอบ Pre O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนจะดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-15.10 น.

ภาคเช้า
08.30-10.00 น.  ภาษาไทย
10.10-11.25 น.  วิทยาศาสตร์

ภาคบ่าย
12.30-14.00 น.  คณิตศาสตร์
14.10-15.10 น.  ภาษาอังกฤษ

จัดโดย สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/4201 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ห้องเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (งานวัดผลประเมินผล)
27 ธ.ค. 60 ถึง 05 ม.ค. 61 การรายงานผลสอบ Pre O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560


ทางสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กำหนดให้รายงานผลการสอบ Pre O-NET ในครั้งนี้ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2560
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (งานวัดผลประเมินผล)
24 ธ.ค. 60 ถึง 26 ธ.ค. 60 การรับไฟล์ข้อสอบและจัดทำสำเนาข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560

มอบหมายให้ งานวัดผลประผลประเมิน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ดำเนินการการรับไฟล์ข้อสอบและจัดทำสำเนาข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (งานวัดผลประเมินผล)
17 พ.ย. 60 ถึง 18 พ.ย. 60 ขอเชิญครูปฐมวัยอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

เรื่อง :
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย" ระหว่างที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

(ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/3706 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นางแวนัยนา หลังเถาะ
ครูผู้สอน จชต. โรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.นราธิวาส เขต 2
ห้องประชุมชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 2 ฝ่ายบริหารงานวิชการ (การศึกษาปฐมวัย)
15 พ.ย. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

เรื่อง :
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)" ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

(ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04079/3782 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นายอานัส อีซอ
ครู โรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2


ห้องประชุมชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 2 ฝ่ายบริหารงบประมาณ
10 พ.ย. 60 ขอเชิญประชุมติดตามปัญหาเด็กตกหล่นและมีภาวะเสี่ยงออกกลางคันระหว่างเรียน
เรื่อง :
อำเภอสุไหงปาดีขอเชิญประธานศูนย์เครือข่ายสันติเข้าร่วมประชุมติดตามปัญหาเด็กตกหล่นและมีภาวะเสี่ยงออกกลางคันระหว่างเรียนระดับอำเภอสุไหงปาดี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมฉัตรวาริน ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร
ประธานศูนย์เครือข่ายสันติ

จัดโดย :
อำเภอสุไหงปาดี


ห้องประชุมฉัตรวาริน ที่ทำการอำเภอสุไหงปาดี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
09 พ.ย. 60 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสากอ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

เรื่อง :
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสากอ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 และหัวหน้าส่วนราชการหรือตัวแทน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมและรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

(ตามหนังสือ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
ที่ นธ 73801.1.1/ว05 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
07 พ.ย. 60 ถึง 08 พ.ย. 60 การทดสอบการอ่านการเขียนภาษาไทย ป.1-6
โรงเรียนบ้านจือแร จะดำเนินการทดสอบการอ่านการเขียนภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-6 (สำหรับนักเรียนปกติ) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านจือแร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
06 พ.ย. 60 ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายภิรมย์ จีนธาดา ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เรื่อง :
ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ภูวภิรมย์ จีนธาดา ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยกำหนดจัดในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.

ตัวหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/3563 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
กลุ่มอำนวยการ
งานประสานงาน
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงแรมมารีน่า อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
02 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
ลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
01 พ.ย. 60 วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2/2560
31 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

เรื่อง :
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 ครั้งที่ 3/2560 ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.

(ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/3556 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงแรมเก็นติ้ง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ฝ่ายบริหารงานบุคคล
31 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและเส้นทาง ภาคเรียนที่ 2/2560

เรื่อง :
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและเส้นทาง ภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.

(ตามหนังสือ ศปก.อำเภอสุไหงปาดี
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0318/ว4263 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงปาดี (ศปก.อ.สุไหงปาดี)
ห้องประชุมแหวนเพชร ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
20 ต.ค. 60 ถึง 22 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุม
เรื่อง :
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้สังเกตการณ์

(ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2 
ที่ ศธ 04079/3391 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560)

ผู้เข้าร่วม :
(เจ้าหน้าที่พัสดุ) นายอานัส อีซอ
ครู โรงเรียนบ้านจือแร  

(ผู้สังเกตการณ์) นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

นางนูฮัยซ๊ะ นิติภาค
ครู โรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝ่ายบริหารงานบุคคล
17 ต.ค. 60 ถึง 19 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุม
เรื่อง :
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

(ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2 
ที่ ศธ 04079/3391 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร  

จัดโดย : 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


โรงแรมคริสตัน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝ่ายบริหารงานบุคคล
12 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้สังเกตการณ์

เรื่อง :
การฝึกอบรมหลักสูตร " พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.

ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/3391 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560

ผู้เข้าร่วม :
นายอานัส อีซอ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางนูฮัยซ๊ะ นิติภาค
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(ผู้สังเกตการณ์)

จัดโดย
ฝ่ายพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สพป.นราธิวาส เขต 2
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 2 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
11 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา

เรื่อง :
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา ประเด็นการวิจัยแบบกรณีศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. 

ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/3380 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560

ผู้เข้าร่วม :
นางการ์ตีนี อูมา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

จัดโดย
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
งานนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.นราธิวาส เขต 2
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 2 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
10 ต.ค. 60 ถึง 12 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุม
เรื่อง :
การประชุมสัมมนาโครงการการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

(ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/3381 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศปบ.จชต.)


โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝ่ายบริหารงานบุคคล
06 ต.ค. 60 ถึง 08 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุม
เรื่อง :
โครงการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ภายใต้ยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ

(ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2 
ที่ ศธ 04079/3263 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร  

จัดโดย : 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝ่ายบริหารงานบุคคล
28 ก.ย. 60 ถึง 01 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุม
เรื่อง :
การประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร 
เข้าร่วมประชุมในฐานะประธานศูนย์เครือข่ายสันติ 

จัดโดย : 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝ่ายบริหารงานบุคคล