ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 50,500 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ปี พ.ศ. 2543 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส ได้จัดสรรงบประมาณ 50,500 บาท เพื่อสร้างส้วมแบบ สปช. 501/26 จำนวน 2 ที่นั่ง

ปัจจุบัน มีสภาพทรุดโทรม พอใช้งานได้ เปิดบริการให้กับนักเรียนสายชั้นประถมปลาย