ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 45,500 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ปี พ.ศ. 2539 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส ได้จัดสรรงบประมาณ 45,500 บาท เพื่อสร้างส้วมแบบ สปช. 501/26 จำนวน 2 ที่นั่ง

ปัจจุบัน มีสภาพพอใช้งานได้ เปิดบริการให้กับเด็กนักเรียนสายชั้นอนุบาลและประถมต้น