ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารประกอบ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : บริจาค
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ปี พ.ศ. 2538 โรงเรียนบ้านจือแรได้ขาดแคลนอาคารประกอบ คณะครูอาจารย์และผู้ปกครองนักเรียนได้ช่วยกันบริจาคเงินและสนับสนุนแรงงานเพื่อสร้างอาคารโรงอาหารและอาคารที่เก็บพัสดุ จำนวน 2 หลัง

ปัจจุบัน เหลือเพียงอาคารหลังเดียว ขนาด 5 x 7 เมตร ซึ่งได้กำหนดจัดเป็นห้องสมุดมีชีวิตและห้องปฐมพยาบาล