ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 310,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ปี พ.ศ. 2537 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส ได้จัดสรรงบประมาณ 310,000 บาท เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ขนาด 10 x 12 เมตร

ปัจจุบัน ได้กำหนดให้เป็นอาคารเรียน 3 มีอายุการใช้งานมากกว่า 23 ปีแล้ว แต่สภาพอาคารพอใช้งานได้ ซึ่งได้เปิดใช้ในการจัดชั้นเรียนสำหรับสายชั้นอนุบาล (อนุบาล 1-3)