ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 720,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ปี พ.ศ. 2534 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส ได้จัดงบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 จำนวน 4 ห้องเรียน พร้อมด้วยครุภัณฑ์เป็นจำนวนเงิน 720,000 บาท

ปัจจุบัน ได้กำหนดให้เป็นอาคารเรียน 2 มีอายุการใช้งานมากกว่า 26 ปีแล้ว แต่สภาพอาคารพอใช้งานได้ ซึ่งได้เปิดใช้ในการจัดชั้นเรียนสำหรับสายชั้นประถมปลาย (ป.4-ป.6) จำนวน 3 ห้องเรียน จัดเป็นห้องสำนักงานและห้องประชุม จำนวน 1 ห้องเรียน และจัดเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง (ต่อเติมเพิ่มจากตัวอาคารเรียนเดิม)